جمعه, ۲۸ مهر ۱۳۹۶
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 08:37

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري‌

به شماره ثبت 70513 و شناسه ملي 10101154437


بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام)
مي رساند، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام اين شركت، راس ساعت 10 صبح روزسه شنبه مورخ 28/10/1395 در سالن آزادگان مجموعه پژوهشكده صنعت نفت واقع در تهران , بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي تشكيل مي گردد.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هيأت مديره.
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت.
3- تصويب ترازنامه، حساب سود و زيان و عملكرد سال مالي منتهي به 31/06/1395 و اتخاذ تصميم نسبت به سود قابل تقسيم.
4- تعيين روزنامه كثيرالانتشارجهت درج آگهي هاي شركت.
5- تعيين حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 31/06/1396 و تعيين حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس.
6- ساير مواردي كه درصلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.
از سهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني آنان درخواست مي گردد، جهت دريافت برگه ورود به جلسه با دردست داشتن برگ سهام، كــارت شناسايي يا وكالتنامه رسمي معتبر در روزهاي يكشنبه و دوشنبه مورخ 26 و 27/10/1395 به محل شركت واقع در ميدان آرژانتين – خيابان احمد قصير– خيابان هفدهم (شهيد بهزاد شفق)– پلاك 3- امور سهام مراجعه نمايند. ضمنا ارائه تصوير مصدق كارت ملي، شناسنامه نمايندگان اشخاص حقوقي يا وكالت نامه رسمي جهت درج در سامانه ثبت شركتها الزامي مي باشد.
توضيح: جهت رفاه حال سهامداران محترم پاركينگ مجموعه نيز در اختيارمي باشد.


هيأت مديــره شــركت ســرمايــه گـــذاري
صندوق بازنشستگي كشوري(سهامي عام)