جمعه, ۲۸ مهر ۱۳۹۶
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 08:32

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري‌

به شماره ثبت 70513 و شناسه ملي 10101154437

بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام)
مي رساند، جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت راس ساعت 12:00 ظهر روزسه شنبه مورخ 28/10/1395 در سالن آزادگان مجموعه پژوهشكده صنعت نفت واقع در تهران , بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي تشكيل مي گردد.

دستور جلسه:

1- تغيير سال مالي و اصلاح ماده 54 اساسنامه.

2- تغيير نام شركت.

3- ساير مواردي كه درصلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.

از سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنان درخواست مي گردد، جهت دريافت برگه ورود به جلسه با دردست داشتن برگ سهام ، كــارت شناسايي يا وكالتنامه رسمي معتبر در روزهاي يكشنبه و دوشنبه مورخ 26 و 27/10/1395 به محل شركت واقع در ميدان آرژانتين – خيابان احمد قصير– خيابان هفدهم (شهيد بهزاد شفق) – پلاك 3- امور سهام مراجعه نمايند. ضمنا ارائه تصوير مصدق كارت ملي، شناسنامه نمايندگان اشخاص حقوقي يا وكالت نامه رسمي جهت درج در سامانه ثبت شركتها الزامي مي باشد.

توضيح: جهت رفاه حال سهامداران محترم پاركينگ مجموعه در اختيارمي باشد.

هيات مديــره

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري