شنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۶
چهارشنبه, 05 خرداد 1395 ساعت 05:20

پاسخ به منتقدان مدل قراردادهای جدید نفتی:به اندازه چندین کتاب توضیحات آماده شده است

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفت: بیش از هشت ماه است که اعضای کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به اندازه چندین کتاب توضیحات تکمیلی خود را در زمینه این مدل از قرارداد ارائه کرده اند.
مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در خصوص ادعاهایی دایر بر مغایرت مدل جدید قراردادهای نفتی با اهداف اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: این مدل نه تنها درمغایرت با اهداف چشم انداز نیست بلکه تحقق بخش عمده ای از اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش نفت و گاز منوط به اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی ایران است.
وی با تاکید بر این که که افزایش ذخایرراهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی و حفظ یا توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز بویژه در میدانهای مشترک که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آمده است منوط به اجرای این مدل است، تصریح کرد: افزایش تولید نفت و در پی آن تکمیل زنجیره ارزش علاوه بر قدرتمند شدن ایران در منطقه سبب ایجاد اشتغال و ثروت بیشتر برای کشور می شود.
حسینی دراین باره که مدت زمان توافق برای استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی به درازا کشیده و به نوعی موافقان و مخالفان نتوانستند همدیگر را قانع کنند، افزود: ما تلاش کردیم ابهامهای منتقدان را اعم از دانشجویان، استادان، نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت و…. پاسخ دهیم؛ بیش از هشت ماه است که اعضای کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به اندازه چندین کتاب توضیحات تکمیلی خود را در زمینه این مدل از قرارداد ارائه کرده اند.
وی گفت: خوب است گروه های مختلف در زمینه مدل جدید قراردادهای نفتی قانع شوند اما باید توجه داشت که کار هم باید انجام شود.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان این که تمام مسیرهای قانونی و کارشناسی از نظر تکامل در این مدل از قراردادهای نفتی طی شده است، تصریح کرد: بیش از ١٢٢ جلسه بزرگ و کوچک که کوچک آن بیش از سه ساعت بوده است در زمینه این مدل از قراردادها تشکیل شده که در دنیا بی سابقه است.
حسینی افزود: نگاهی که در مدل جدید قراردادهای نفتی مطرح است یک نگاه درازمدت و صیانتی به مخازن نفت و گاز است،چیزی که غیبت آن در بیع متقابل دیده شده است.