پنجشنبه, ۰۴ خرداد ۱۳۹۶

   

تركیب ده سهامدار عمده شرکت در پایان سال مالی 31 / 06 / 1394 و تاریخ تایید گزارش به تاریخ 01 / 10 / 1394 به شرح جدول ذیل است: