نظام راهبری شرکتی مفهومی است که در سال‌های اخیر در زمینه مسائلی همچون پاسخگویی و افزایش کیفیت اطلاعات مطرح گردیده است. کمیته حسابرسی یکی از ارکان اصلی نظام راهبری شرکتی است و همچنین یکی از مهم‌ترین کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره محسوب می‌شود که موجب تقویت، سلامت و کیفیت گزارشگری مالی، بهبود کیفیت کنترل‌های داخلی، بهبود عملکرد حسابرسان، کمک به هیئت‌مدیره برای ایفای مسئولیت ‌پاسخگویی و اطمینان از انطباق فعالیت‌های این واحدها با قوانین و مقررات آمره می‌شود.
منشور کمیته حسابرسی در تاریخ 1394/06/01 شامل 15 ماده و ۲ تبصره به تصویب هیئت‌مدیره شرکت رسید و از تاریخ تصویب، لازم‌الاجراست .بر اساس این منشور، کمیته حسابرسی در تاریخ 1394/06/22 از 3 عضو که اکثریت آن‌ها مستقل و تخصص مالی دارند با انتخاب و انتصاب هیئت‌مدیره به شرح جدول زیر تشکیل گردیده است. استقلال کمیته حسابرسی سنگ بنای اثربخشی کمیته حسابرسی است.


رديف اعضاي كميته سمت تاريخ انتصاب تخصص
1 احمد صیفی‌کاران رئيس كميته 1394/6/30 عضو هیئت‌مدیره، كارشناس ارشد توسعه اقتصادي و برنامه‌ریزی
2 دكتر محمود لنگري عضو كميته 1394/6/30 حسابدار رسمي، عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و كارشناس رسمي دادگستري
3 منوچهر كاظمي عضو كميته 1394/6/30 حسابدار رسمي، عضو جامعه حسابداران رسمي ايران


طبق ماده 2 منشور کمیته حسابرسی، هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می‌باشد:

  • اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی
  • سلامت گزارشگری مالی
  • اثربخشی حسابرسی داخلی
  • استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل
با هدف افزایش بهره وری هلدینگ در حوزه های تامین مالی و سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار با استفاده از بسترهای قانونی موجود، به منظور رفع چالش های مالی، حقوقی و عملیاتی در بهره گیری از پتانسیل های قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور كه از اين پس "قانون" ناميده مي‌شود، دستورالعمل "کمیته راهبری اقتصاد مقاومتی" كه از اين پس "كميته" ناميده مي‌شود در ................. نشسست هیأت‌مدیره هلدینگ در تاریخ ........، تبیین و چارچوب و سازکار فعالیت آن، به شرح مواد آتی مورد تصویب قرار گرفت.
برای کسب اطلاعات بیشتر فایل pdf زیر را دانلود نمائید.


دستورالعمل کمیته راهبری اقتصاد مقاومتی حجم فایل 688 KB