نيروگاه تبريز نمونه موفق اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي است