• محمد مهدی نواب مطلق
  • رئیس هیأت مدیره
  • حجت الله اسماعیلی
  • عضو هیأت مدیره
  • محمد رضا رستمی
  • مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
  • احمد صیفی کاران قم
  • عضو هیأت مدیره
  • منصور حقیقت پور
  • نایب رئیس هیأت مدیره